Victorian Dejavu, gevestigd aan Jacob Marisstraat 83, 2526AR Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.victoriandejavu.nl
Jacob Marisstraat 83
2526AR Den Haag
+31647872260
info@victoriandejavu.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Victorian Dejavu verwerkt je persoonsgegevens, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Eventuele bedrijfsnaam
– Eventuele extra uit eigen beweging aan ons verschafte informatie

Persoonsgegevens minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons op via info@victoriandejavu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Victorian Dejavu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij een probleem met je bestelling of bij foutieve/incomplete adresgegevens.
– Om goederen bij je af te kunnen leveren.
– Wettelijke verplichting, zoals benodigde gegevens voor de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Victorian Dejavu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Victorian Dejavu hanteert voor het bewaren van je gegevens de wettelijke termijn die voortvloeit uit de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Victorian Dejavu verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Victorian Dejavu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Victorian Dejavu gebruikt technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Wij optimaliseren daarnaast met de gegevens onze website.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics die geen inbreuk maken op je privacy. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben om je privacy te garanderen het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en alle vormen van gegevens delen met Google uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met of naar aanleiding van de Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Victorian Dejavu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@victoriandejavu.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Victorian Dejavu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Victorian Dejavu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@victoriandejavu.nl